CONFERENCE “Unveiling Market Opportunities for Boosting Residential Energy Efficiency and Alleviating Energy Poverty”

Habitat for Humanity Armenia, jointly with UNECE and UNDP and in the partnership with USAID and Habitat for Humanity International,
organize conference

 

Unveiling Market Opportunities for Boosting Residential Energy Efficiency and Alleviating Energy Poverty

 

The conference will be held between March 9-11, 2022 in a hybrid format with in-person part happening in Yerevan, Armenia.

 

The conference aims to explore the key market drivers for scaling up investments in energy efficiency in multi-apartment buildings which lead to alleviation of energy poverty through exchange of information and knowledge transfer from Eastern European countries; share the expertise of homeowner associations supporting mechanisms, bring important issues for discussion from policy perspectives till financial & technical solutions.

Key objectives of the conference are:

  • Enabling policy reforms: promote policies, projects and practices that create enabling legal environment for the renovation and maintenance of multi-apartment stock.
  • Access to finance: identify financial mechanisms that provide sustainable and scalable access to finance for the energy upgrade of residential buildings.
  • Energy poverty reduction tools: showcase and discuss tools and system changes that support homeowner associations to implement energy efficiency measures in residential buildings, thus contributing to energy poverty alleviation.

 

Check out the agenda of the event here.

 

Register here.

 

 

Պլանավորեք ձեր միջոցառումները

Էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումները բազում օգուտներ են բերում: Ամենածախսարդյունավետ ներդրումը շենքի ընդհանուր օգտագործման տարածքների վերանորոգումն է, ինչպես օրինակ՝ ֆասադներ, տանիքներ, աստիճանավանդակներ, նկուղներ և ձեղնահարկեր:

Սկսեք ինքներդ

Մեր կայքի հետևյալ բաժինը ներկայացնում է երկու թեմա՝ տեղեկություն համատիրությունների և շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների, ինչպես նաև գնումների գործընթացի վերաբերյալ:

Ֆինանսավորեք ծրագիրը

Այս բաժնում մենք կներկայացնենք էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումների ֆինանսավորման հնարավոր մոդելները, ինչպես նաև ծավալուն տեղեկություն կտրամադրենք վարկերի, քաղաքապետարանի սուբսիդիաների, ներդրված գումարների՝ ապագա խնայողությունների միջոցով փոխհատուցման վերաբերյալ:

Իրագործեք

Այժմ ժամանակն է կենտրոնանալ հենց վերանորոգման աշխատանքների վրա: Այս փուլում ծանր աշխատանքի մեծ մասն իրականացնելու է շինարարական ընկերությունը: Այնուամենայնիվ, դեռևս կան բաներ, որոնք պետք է անեք՝ համոզվելու, որ վերանորոգման գործընթացը հարթ կանցնի:

Եկեք սկսենք