Չջեռուցվող ձեղնահարկին հարող առաստաղների ջերմամեկուսացում

Ցուրտ ամսիներին շենքի ջեռուցման էներգիայի զգալի մասի կորուստ է լինում չջեռուցվող ընդհանուր օգտագործման տարածքների պատճառով, որոնցից են ձեղնահարկերն ու նկուղները: Այդ իսկ պատճառով կարևոր միջոցառումներից է չջեռուցվող ձեղնահարկին հարակից առաստաղի ջերմամեկուսացումը:

Ինչու՞ ընտրել այս միջամտությունը

Բազմաբնակարան շենքերում ջեռուցման էներգիայի մի զգալի քանակ ցուրտ ամիսների ընթացքում կորում է ընդհանուր օգտագործման տարածքների վատ ջերմամեկուսացման պատճառով, որոնցից են՝ չջեռուցվող ձեղնահարկերը և նկուղները: Բնակարանատերերը հաճախ դժկամություն են դրսևորում այս տարածքներում ներդրումներ կատարելու հարցում, քանի որ նրանք չեն մտածում ներս թափանցող միջանցիկ քամու ուղղակի ազդեցության մասին, որը նվազեցնում է իրենց շենքի և բնակարանի ջերմաստիճանը կամ ավելացնում այս չջերմամեկուսացված տարածքներից արտահոսող ջեռուցման էներգիայի ծախսը։

Կան մի քանի էական գործոններ, որոնք ազդում են մարդկանց՝ ջերմային հարմարավետության փորձառության վրա․

  • Օդի ջերմաստիճանը
  • Օդի շարժը
  • Օդի խոնավությունը
  • Ջերմաճառագայթող առարկաների ջերմությունը

Օդի շարժը ներսի օդային զանգվածի շարժման արագությունն է։ Ինչքան բարձր է օդի շարժման արագությունը, այնքան մարդն իրեն հով կզգա։ Նույնիսկ եթե ներսի օդի ջերմաստիճանը պահանջվող նվազագույնից բարձր է, շրջապատող օդի՝ քամուց առաջացող արագ շարժը կարող է անընդհատ մրսելու զգացողություն առաջացնել։

Այդ պատճառով շենքի էներգաարդյունավետության բարելավման համար առաջարկվող ամենատարածված մեթոդը առաստաղների ջերմամեկուսացումն է չջեռուցվող ձեղնահարկի ուղղությամբ։  Սրա շնորհիվ կարելի է հասնել էներգիայի՝ էականորեն ավելի ցածր սպառման և նվազեցնել ծախսը՝ շենքում ընդլայնելով հարմարավետության զգացողությունը։

R արժեքը

Ջերմամեկուսացնող նյութերն իրենց մեջ ունեն օդի փոքրիկ պարկեր։ Այս պարկերը դիմադրում են ջերմության հաղորդմանը նյութի միջոցով։ Շենքի ջերմային դիմադրողականությունը կամ ջերմահաղորդման դիմադրողականությունը որոշվում է դրա R արժեքով (քառ․ մ․ °C/W)։ R արժեքը կարելի է կիրառել՝ ցույց տալու ողջ շենքի, ինչպես նաև դրա երեսպատման առանձին բաղադրամասերի ջերմային դիմադրողականությունը։ Ջերմամեկուսացման՝ ջերմության հաղորդումը դանդաղեցնելու կարողությունը, որը կանխում է տաք օդի արտահոսքը շենքից, չափվում է R արժեքով։

Ընդհանրապես, որևէ նյութի (կայուն ջերմահաղորդմամբ և նյութի միատարրությամբ)  ջերմադիմադրողականությունը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով․

Շենքի երեսպատման R ջերմադիմադրողականությունը (մ2 0C/W). Ձեղնահարկի չջեռուցվող  առաստաղ

Ստանդարտ  R ջերմադիմադրողականություն 3.39R(մ2օC/W)

(2.64-4.55)

Պանելային ամրացված բետոնե առաստաղ, 5 մ2 հաստությամբ  խարամային ջերմամեկուսացում

 

0.9 R(մ2 օC/W)
Պանելային ամրացված բետոնե առաստաղ, 12 մ2 փքապեռլիտ կամ այլ համարժեք նյութ 3.5 R(մ2 օC/W)
Պանելային ամրացված բետոնե առաստաղ, 50 մ2 հաստությամբ  խարամային ջերմամեկուսացում

 

3.3 R(մ2 օC/W)

 

Ջերմամեկուսացնող նյութերի ընտրությունը

Ջերմամեկուսիչ նյութի ընտրությունը կապված է մի քանի գոր­ծոն­ների հետ, ներառյալ նյութի ջերմա­հա­ղորդականությունը, տեղական շուկայում առ­կա լինելը, անվտան­գու­թյունը և արժեքը: Դրանք բոլորը հար­կա­վոր է հաշվի առնել:

Ջերմամեկուսացնող նյութերի ընտրությունը կախված է մի քանի գործոններից, ներառյալ ջերմահաղորդականությունը, առկայությունը տեղական շուկայում, անվտանգությունը և գինը: Նախքան վերանորոգում սկսելը պետք է մանրամասն հաշվի առնել նյութերի այնպիսի հատկությունները, որոնցից են դյուրավառությունը, խոնավության և գոլորշու կլանումը, ինչպես նաև ջերմաստիճանային նստվածքը: Օպտիմալ արժեքը, որը դուք պետք է հաշվի առնեք ջերմամեկուսացնող նյութ ընտրելիս, պետք է լինի նվազագույն գինը համակցված լավագույն որակի հետ:

Փքեցված պերլիտ

Փքեցված պեռլիտը լայնորեն կիր­առ­վում է իր թեթև քաշի և ցածր ջեր­մա­հա­ղոր­դականության շնորհիվ: Պեռլիտը այրվող չէ, գոլորշի ներծծելու հատկությունը ցածր է (օդից ջրային գոլորշի կլա­նե­լու հատկությունը մինչև 3% է), իսկ ջրա­կլա­նու­մը (ընկղմում ջրում 24 ժամով) բարձր է՝ 30% և ավելի:

Այն կարող է պատրաստվել անգամ 30 կգ/մ3 խտու­թյամբ: Դրա ջերմա­հաղոր­դա­կանու­թյան գործակիցը կազմում է 0.038 -ից 0.058 W/մ°C փքեցված պեռլիտե ավազի, իսկ պեռլի­տա­ցե­մեն­­տային սալերի համար` 0.06-0.14 Վտ/մ°C:

Ի լրումն հոյակապ ջերմադիմադրողականության և քաշի առանձնահատկությունների, այն նաև ունի բարձր ձայնա­մեկուսիչ հատկություն­: Փքեց­­ված պեռլիտը նաև էկոլոգիապես մաքուր է և ենթակա չէ միջատների և կրծողերի ազդեցությանը:

Հանքաբամբակ

Հանքաբամբակը` «արհեստա­կան ապակենման մանրաթել», մեկ այլ ջերմամեկուսիչ նյութ է, որը նույն­պես լայնածավալ կիրառում է գտել ամբողջ աշխարհում և կիրառվում է տանիքների, պատերի և հատակների ջերմամեկուսացման համար: Առկա են հան­քային բամբակի երկու հիմնական տիպ՝ խարամային և ապար­ային: Կան հանքաբամբակ արտադրող մի քանի գործարաններ, որոնք Հայաստանում արտադրում են հանքաբամբակ բազալտի հիմքով:

Հետազոտությունները և փորձերը հավաս­տում են, որ հանքային բամբակը չի բռնկ­վում և հալչում է 1000°C և ավել ջերմ­աս­տի­ճա­­նի դեպքում: Դրա շնորհիվ հանքային բամ­բակը կարող է օգտագործվել վառա­րան­­ների և ծխնելույզների ջերմա­մեկու­սաց­ման համար: Առ­կա են հանքային բամբակից տարբեր խտու­­­թյամբ շինվածքներ՝ 12-ից 180 կգ/մ3 խտու­թյամբ: Թեթև գոր­­գերը կարող են օգտագործվել հո­րի­զո­նա­­կան մակերևույթների կամ օդափոխվող օդա­յին միջնաշերտով ճակատների ջեր­մա­մե­­­կուսացման համար: Հանքային բամբակի ջերմա­հաղորդա­կանու­թյան գործակցի մե­ծու­թյունն է 0.039-0.045 Վտ/մ°C:

Պոլիուրեթանային փրփուր

Փրփրա­պոլիուրեթանը բարձր արդյու­նա­վե­տու­թյամբ ջերմա­մեկուսիչ նյութ է, որը կարելի է տեղում փչել և արտադրել կոշտ սալերի տեսքով: Դրա ջեր­մա­հա­ղո­ր­դա­­կանու­թյան գործա­կիցը 0.020-0.029 Վտ/մ°C է:

Փչելու պարագայում այն կարող է ծածկել ցանկացած տիպի մակերևույթ, նույնիսկ հատուկ և որոշակի տիպի անկյուններով: Դրական հատկությունն այն է, որ փչովի փր­փրա­պոլիուրեթանից պատրաստված ջեր­մա­­­մեկուսիչ շերտը անկար է և անընդհատ: ՊՓ-ը լիովին համասեռ է, ինչպես ՓՊՍ-ն: Այն ունի փակ ծակոտիներ, ամբողջովին համասեռ է և լցված է իներտ գազով, որն ավելի ար­դյու­նավետ ջերմա­մեկու­սիչ է, քան սովո­րական օդը